KWRiST(7) - porządek

19 lipca 2022 r.

 1. Sprawy różne:
  a. Dyskusja na temat możliwości wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w szczególności z uwagi na wzrost inflacji oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną, gaz itp.
  b. Wdrażanie Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (edycja I) (Wniosek ZGWRP).
  c. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  d. Stanowisko ZGWRP w sprawie zamierzeń inwestycyjnych związanych z reaktywowaniem tzw. Jedwabnego Szlaku na terenie Polski.
  e.Wniosek ZGWRP i UMP o objęcie Rządową Tarczą Antyinflacyjną gospodarstw domowych oraz wszystkich instytucji publicznych, w tym szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka, domów pomocy społecznych, itp. ogrzewanych olejem opałowym, gazem propan – LPG – poprzez zrównanie stawki VAT do takiego samego poziomu, jakim dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej objęte są energia elektryczna oraz gaz ziemny.
  f. Wniosek strony samorządowej o przedstawienie informację Ministerstwo Rozwoju i Technologii o stanie zaawansowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369). (Wniosek zgłoszony na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w dniu 14.07.22 r.).
  g. Wniosek strony samorządowej o przedstawienie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości nt. inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do urealnienia kwoty niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniej jakości usług z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej (Wniosek strony samorządowej z posiedzenia KWRiST w dn. 21.06.22 r.)
  h. Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Nr 140).
  i. Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Nr 143).
  j. Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.
  k. Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  l. Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli.
  m. Wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o upoważnienie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
  n. Wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o upoważnienie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
  o. Wniosek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o upoważnienie Zespołu ds. ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
  p. Wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o pilne zaopiniowanie projektu ustawy o sporach zbiorowych(UD 408).
  q. Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w  sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
  r. Wniosek Ministerstwa Zdrowia o pilne zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1376).
  s. Wniosek Ministerstwa Zdrowia o zaopiniowanie przez KWRiST w trybie obiegowym projektowanych regulacji dotyczących funkcjonowania aptek ogólnodostępnych, zmieniających przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i procedowanych w ramach procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD 226).
 1. Sprawozdanie z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 2021 rok. (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).
 2. Projekt ustawy projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 3. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 4. Projekt „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026” (Urząd Marsz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Nr 134).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie z dnia z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
 7. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie nr 58 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Ministerstwo Edukacji i Nauki).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo -wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‑wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych (RD553) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych .
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (RD445) (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 15. Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.
 16. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 17. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 18. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”  (Ministerstwo Infrastruktury).
 19. Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę